In-Naxxar fis-snin 1636 u l-1662

Paperback

Out of stock

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

Description

Stanley Mangion twieled fis-27 ta’ Lulju 1951 minn Frangisku u Marija nee Bezzina, genituri li hadmu sfiq fil-hidma tal-volontarjat u li minghandhom xorob l-imhabba lejn il-hidma volontarja. Ha l-edukazzjoni tieghu fl-iskola primarja tal-Mosta , fil-kullegg San Albertu, fis- St.Joseph Technical School u kompla l-istudji post sekondarji fl-istadium Dumnikan San Tumas D’Aqwinu, ir-Rabat u l-MCAST. Hadem ghal tletin sena fil-manigment tal-Belle View, il-Mellieha u bhalissa jahdem bhala amministratur fil- Kullegg Missjunarja ta’ San Pawl, ir-Rabat.

Sa minn zghozitru hadem fil-qasam tal-volontarjat. Kien lettur fil-quddies, membru fl-Azzjoni Kattolika u fix-Xirka tal-Isem Imqaddes t’Alla, fejn okkupa l-kariga ta’ President Lokali. Fil-prezent jokkupa l-Kariga ta’ President Nazzjonali tal-istess ghaqda. Huwa wkoll socju attiv fi tlett Kumitati tal-Banda Nicolo Isouard tal-Mosta.

Kien Membru tal-Kunsil Civiku tal-Mosta meta dawn kienu xterdu ma’ Malta kollha. Kien elett kunsillier fit-tieni, it-tielet u r-raba’ legislatura tal-Kunsill Lokali tal-Mosta fejn mexxa l-qasam tal-Pubblikazzjonijiet tat- Turizmu u Kultura. Kien strumentali biex il-katakombi ta’ Bistra jigu rrangati u maghduda bhala wirt Nazzjonali.

Stanely hu artikolist prolifiku fuq suggetti religjuzi u socjali. Ta lil Mosta zewg monumenti mill-isbah iddedikati lill-Missjunarji Maltin, f’Targa Gap u liz-Zaghzagh fi Triq il-Htajriet fil-Mosta. Bhala apprezzament ghal-hidma tieghu, l-Ordni Ekkwestru tas-Santu Sepulkru hatru bhala Kavallier. Fl-2011 l-Ordni Ekkwestru zejnitu bit-titlu ta’ Kommendatur Kavallier.

Stanely diga’ ppublika hames kotba li kollha gew milqugha tajjeb: Mill-kitba tieghi Ghalik, Fil-Kitba l-Hena, Fuq it-Tron ta’ Pietru, Il-Vizta Pastoral ital-Isqof De Bussan fil- Parozza tal-Mosta u Il-Vizti Pastorali ta’ Coco Palmieri.
Hu wkoll ko-awtur ta’ ktieb iehor ma’ Christopher Magro: Karlu Darmanin – Hajtu u Hidmietu. Din is-seba’ pubblikazzjoni hi traduzzjoni mill-Latin taz-zewg zjajjar Pastoral ital-Isqof Balaguer fil-Parocca tan-Naxxar.

Additional information

Weight 175.0000 g
Dimensions 21 × 14.8 cm
Publisher
Pages 77
Cover
Year of publication

Product categories and tags

SKU: NFS Categories: Tags: