Laqtiet

Charles B. Spiteri
1 2 3 15

L-imħabba ma tmut qatt

Jekk hawn xi ħaġa li tmut, żgur mhix l-imħabba. Fi żminijietna, din qed titlef minn qawwietha minħabba li d-drittijiet qed jisbqu d-dmirijiet u għalhekk kulħadd jippretendi li hu ugwali u li mhux bżonn wieħed tal-oħra u viċi versa.
Iżda din l-istorja tal-lum hi ferm differenti, għax George Kirby, li beħsiebu jiżżewweġ lil Doreen Luckie, ta’ 92 sena fit-13 ta’ Ġunju li ġej; dakinhar taż-żwieġ tiegħu jagħlaq 103 snin.
L-imħabba ma tmut qatt BDL BooksHekk kif jiżżewġu, ikollhom flimkien 195 sena u 281 jum. Ir-rekord ta’ qabel kien ta’ 188 sena.
Madankollu, id-deċiżjoni li jiżżewġu ma tteħditx f’ħakka t’għajn: George u Doreen ilhom speċi ta’ jinnamraw għal 27 sena.
Huma ltaqgħu fl-1988 meta t-tieni żwieġ ta’ George intemm f’divorzju u Doreen kienet romlot. George u Doreen se jiżżewġu fil-belt tagħhom ta’ Eastbourne, fix-Xlokk tal-Ingilterra.

Eku tal-Gwerra l-Kbira

Mur ara kieku dan il-mutur kellu jinstaq f’Malta minn xi sewwieq li jitlagħlu malajr fit-traffiku… xi straġi jwettaq!Kif qegħdin taraw, dan hu mutur uniku, li armat fuqu għandu machine-gun. Dan intrama kważi mitt sena ilu, għall-Ewwel Gwerra Dinjjija.BDL Books - Laqtiet
L-istess vettura perikoluża kienet intenzjonata li tintuża mill-armata Russa, iżda sa meta kellu jintbagħat, Lenin ħareġ mill-gwerra minħabba r-Rivoluzzjoni Russa, u għalhekk qatt ma tħaddem.
Numru ta’ muturi tad-ditta Matchless, li jlaħħqu għal 250 wieħed, inbiegħu bi rkant fl-1918, u minnhom inġabru €90 il-wieħed – iżda wieħed mill-aħħar mudelli li fadal, mistenni jinbiegħ għal €41,956.
Iċ-ċertifikati tar-reġistrazzjoni juru li l-ewwel sid tiegħu kien Edward Foster, minn Dorchester f’Dorset, iżda ftit kienet magħrufa l-istorja tiegħu sa ma fl-1998 inxtara minn Chris Roberts, entużjast tal-Ewwel Gwerra Dinjija.
Il-mutur jinsab f’kundizzjoni kważi perfetta, għax għal dawn l-aħħar sittin sena kien maħżun sew f’post bla umdità.
Chris, li hu membrtu tas-Soċjetà tal-Gwerra l-Kbira, se jirrestawra l-mutur skont l-ispeċifikazzjonijiet oriġinali tiegħu, li kienu jinkludu l-machine-gun Vickers. Din għandha tliet mounts separati biex min ikun se jispara minn fuq il-mutur ikun jista’ jagħmel dan fid-direzzjonijiet kollha.
Il-mutur hu wieħed minn tlieta biss fil-pajjiż, li kienu armati bil-machine-gun; it-tnejn l-oħra jinsabu fil-mużewijiet – u dan hu l-uniku li għadu sħiħ, magħmul mid-ditta Matchless.
Skont l-irkantaturi ‘Bonhams’ kien mistenni li għalih jitħallsu bejn €34,963 u €41,956.

Tinstab Mummja tas-Seklu 11

Ftit żmien ilu x-xjenzjati baqgħu mistagħġbin bdak li rriżulta minn CT scan li għamlu fuq statwa ta Buddha li tmur lura għas-Seklu 11 jew 12. BDL Books - Laqtiet

Huma sabu li l-fdalijiet ta patri kienu magħluqin fl-istatwa. Erik Bruijn, espert tal-Buddiżmu, li kellu idea li fl-istatwa kien hemm il-fdalijiet ta persuna, mexxa l-istudju li wassal biex ikun magħruf li l-mummja kienet ta għalliem Buddist, mill-Iskola tal-Meditazzjoni Ċiniża.

Is-CT scan u l-endoskopija saru mill-Mużew Drents, fiċ-Ċentru Mediku fMeander fl-Olanda. Għalkemm kien magħruf li l-mummja kienet fl-istatwa, ħadd ma kien jaf li l-organi tal-għalliem kienu tneħħew minn ġismu.

L-ixjeħ rekord fuq l-Everest

Ġappuniż ta’ 80 sena sar l-ixjeħ raġel li tela’ fil-quċċata tal-Muntanja Everest

altXi żmien ilu, Yuichiro Miura rnexxielu jitla’ fuq nett tad-29,035 pied, u kiser ir-rekord li kien wettaq ir-rival tiegħu ta’ 81 sena min-Nepal, Min Bahadur Sherchan.

Snin ilu, Yuichiro Miura tela’ l-istess muntanja, iżda ma rnexxilux jegħleb lil Sherchan, sal-quċċata, li meta wettaq ir-rekord, kellu 76 sena.

Mill-quċċata tal-Everest, Yuichiro u ibnu Gota, ikkuntattjaw lit-tim tal-appoġġ tagħhom, biex ħabbrulhom l-aħbar. Yuichiro qal “qed inħossni l-aqwa fid-dinja, iżda għajjien totalment.”

Meta tħabbret l-aħbar, Min Bahadur Sherchan kien qed iħejji biex jipprova jerġa’ jikseb rekord għalih.

Temmen fl-ispirti fl-għamara antika?

Meta xi ħaġa tmur ħażin matul il-lejl, żgur li l-inqas ħaġa li twaħħal fiha jkun il-bastun tan-nannu! Iżda dak jaf ikun l-oġġett sfortunat f’numru ta’ postijiet meqjusa msaħħra.alt
 
F’nofs is-seklu dsatax, f’South Carolina, Jacob Cooley qatel ilsir bl-isem ta’ Hosea, talli ħadimlu bagoll li ma kienx kif xtaqu hu. L-ilsiera ħbieb ta’ Hosea vvendikaw irwieħhom billi marru għand saħħar u talbuh jagħmel magħmul fuq il-bagoll. Dan il-magħmul wassal għall-mewt ta’ 17-il persuna qrib ta’ Colley, fosthom l-ewwel tifel li twelidlu. Is-saħta tneħħiet aktar tard minn saħħara; u llum il-bagoll jinsab fil-Mużew tal-Istorja f’Kentucky.
 
Meta l-proneputi ta’ Mary Anderson ra l-ispirtu ta’ nannuh fid-dar f’Indiana, qatgħetha li tneħħi l-beżgħat tat-tifel billi tbigħ il-bastun li kellu n-nannu.
Min ħallas l-iktar għalih fl-irkant, intalab jikteb ittra lit-tifel, jgħidlu li l-bastun sab postu. Għalih tħallset is-somma ta’ €57,286 u llum jinsab fil-Golden Palace Casino f’Antigwa.
 
Il-pittura ta’ Bruno Amadio, li turi tifel jibki, qajmet furur fis-snin tmenin meta ġellied tan-nar f’Yorkshire stqarr li ra l-pittura mhix mittiefsa f’nirien li ħakmu dar. Bdew id-diċeriji li l-pittura kellha xi magħmul.
 
Il-gazzetti organizzaw ħruq tal-kopji tal-pittura biex jeħilsu lill-pajjiż mis-saħta. Il-każ tal-bunk beds misħutin f’Wisconsin sar magħruf fl-1987, meta Alan u Debby Tallman xtrawhom mingħand regettier lokali. Minn meta daħħluhom id-dar, qattgħu disa’ xhur jgħixu f’biża’ totali.
 
Is-settijiet tar-radju bdew jixegħlu u jintfew weħidhom; it-tfal beda jitlgħalhom id-deni mix-xejn u sa raw xbieha ta’ saħħara matul il-lejl. Il-familja sejħet lil saċerdot għall-għajnuna u għal xi żmien kollox ikkwieta. Iżda fil-Milied tal-1988, is-Sur Tallman sema’ vuċi titolbu jmur fil-garaxx, fejn ra nar enormi li ntefa dikment.
 
Is-‘siġġu tal-mewt’ ta’ Pennsylvania kien l-aktar artefatt prezzjuż miżmum f’Baelroy Mansion f’Philadelphia.
Jingħad li dan is-siġġu ta’ 200 sena kien ta’ Napuljun, iżda l-fatat li jimmanifesta ruħu f’din l-għamara jieħu l-forma ta’ mara żagħżugħa bl-isem ta’ Amelia. Hi tidher f’ħuġġieġa ta’ lewn ikħal.
 
Is-siġġu ħa ismu wara li erbgħa min-nies mietu ħesrem wara li poġġew fuqu, u jingħad li l-istess xorti tmiss lil kull min jittanta jużah.

Imut l-eħxen ġuvni fl-Ingilterra

Carl Thompson ta’ 33 sena, li kien jiżen 412-il kilogramma miet traġikament fid-dar tiegħu f’Kent. Għall-aħħar sena ma setax joħroġ minn daru u kien jiddependi mill-għajununa tas-servizzi tal-gvern kemm biex jiekol, kif ukoll biex jinħasel. alt
 
Xahar qabel ma miet, Carl kien ħalef li jagħmel ħiltu biex inaqqas mill-ħxuna li kellu għax xtaq jibqa’ jgħix, u dan minħabba s-simpatija li beda jara minn dawk kollha li offrew li jgħinuh, u wara numru ta’ intervisti li sarulu.
 
Hu qal li t-tobba avżawh kemm-il darba biex jibel l-istil ta’ ħajja li kellu, inkella saħħtu terħih u jmut. Peress li ma setax joħroġ minn daru u jmur jixtri, dan il-ġuvni għex il-biċċa l-kbira ta’ ħajtu jiekol ikel Ċiniż u pizez, li kien jordnahom minn fuq it-telefown u jwassluhomlu sad-dar. Stqarr ukoll li kien jonfoq £10 kuljum f’ċikkulata. Il-flus kien jirċevihom mill-istat.
 
Waqt li wera l-fehma li ħafna mill-ħxuna tiegħu kisibha wara l-mewt ta’ ommu, ammetta li minn dejjem kien ‘iħobb’ jiekol.
 
Meta kellu bejn tlieta u erba’ snin, jiftakar li kien jiftaħ l-armarji u jiekol li jsib. Imbagħad, meta tliet snin ilu ommu mietet kawża ta’ kankru f’moħħha, beda jiekol ikel xejn nutrittiv. Il-piż tiegħu rdoppja minn 190 kilogramma għal 412, b’mod li lanqas seta’ jibqa’ jaħdem.

Xejn Kristjan fil-Figolli tal-Għid

Minn dak li nsibu, ma hemm ebda rabta bejn il-figolli u t-tlugħ fis-sema ta’ Sidna Ġesù… il-festa tal-Għid. 
 
Il-bajd tal-Għid, magħrufin ukoll bħala Paschal eggs huma dawk il-bajd imżejnin, li jingħataw bħala rigal fir-Rebbiegħa, li aktar tard intrabat magħha l-Għid. Miż-żminijiet antiki, il-bajd kien jitqies bħala simbolu tal-fertilità u t-twelid mill-ġdid.alt
 
Hi drawwa li tmur ferm lil hinn mit-tradizzjonijiet Kristjani, fejn il-qxur tal-bajd kienu jiġu dekorati. Insibu pereżempju li fuq il-qoxra tal-bajd tan-ngħam kienu jagħmlu inċiżjonijiet sa minn 60,000 sena ilu. Minnhom instabu fl-Afrika. Imbagħad kien hemm rappreżentazzjonijiet tagħhom fid-deheb u fil-fidda, li ġeneralment kienu jitqiegħdu fl-oqbra tas-Sumerjani u l-Eġizzjani tal-qedem; madwar 5,000 sena ilu.
 
L-Insara bdew jiddekoraw il-bajd għal din il-festa, lejn il-bidu tal-Kristjaneżmu fil-Meżopotamja. Huma kienu jiżbgħu l-qxur tal-bajd b’kulur aħmar, bħala tifkira tad-demm li Kristu xerred waqt il-kruċifissjoni. Minn dak iż-żmien, il-Knisja Kattolika adottat din id-drawwa u qieset l-istess bajd bħala simbolu tal-qawmien mill-mewt.
 
Fl-ewwel edizzjoni tar-Ritwal Ruman, li kienet pubblikata fl-1610, għalkemm fiha kitbiet ta’ żminijiet qabel, wieħed isib li fost it-tberik tal-ikel għall-Għid wieħed kien isib ukoll il-ħaruf, il-ħobż, l-ikel prodott ġdid u kif ukoll il-bajd.
 
Għalkemm it-tradizzjoni hi li tintuża żebgħa fuq il-bajd tat-tiġieġ, drawwa moderna hi li jintużaw bajd taċ-ċikkulata, inkella tal-plastik mimlijin bil-ħelu. Ħafna drabi, l-istess bajd tal-Għid kien jkun moħbi biex jinstab mit-tfal nhar l-Għid filgħodu, meta kien jingħad li jkun wassalhomlhom l-Easter Bunny… l-istess bħalma jsir bir-rigali tal-Milied, meta jwemmnuhom li ġabhomlhom Father Christmas!
 
Imbagħad, minn dak iż-żmien ’l hawn, almenu f’pajjiżna, bdejna naraw kull sura ta’ dik li ngħidulha ‘figolla’, magħmula mid-dqiq u aktar tard minn dqiq u intrita, f’forom ta’ ħaruf, nisa ħoxnin, fniek, ħut u karozzi, fost oħrajn. Ma fadalx festa waħda li maż-żmien ma saritx kummerċjalizzata!

L-eqdem Vanġelu ta’ San Mark?

altBiċċa papiru użata biex issir il-maskra ta’ mummja, jaf fiha l-eqdem kopja ta’ vanġelu.
 
 
Il-materjal reċiklat fih parti mill-Vanġelu ta’ San Mark, li kien miktub fl-ewwel seklu u, skont l-esperti, hu eqdem minn dak misjub, b’madwar mitt sena.
 
Il-kitba, li aktarx tkun pubblikata, ħarġet fid-dawl mill-ġdid permezz ta’ teknika li ntużat u li tippermetti li l-kolla użata għall-infaxxar iddub mingħajr ma tagħmel ebda ħsara lil-linka fuq il-papiru. Madankollu teqred l-artifatt oriġinali.
 
Waqt li l-Faragħuni kien ikollhom forom tad-deheb, kienet ħaġa komuni għall-Eġizzjani fi grad inqas li jindifnu b’maskra tal-papiru, żebgħa u kolla – speċi ta’ papier-mâchè.
 
Peress li l-papiru kien jiswa l-flus, in-nies kienu jerġgħu jagħmlu użu minn dawk il-papiri li jkollhom il-kitba fuqhom.
 
Xjenzjati fil-Kulleġġ Acadia Divinity f’Wolfville, Nova Scotia, neħħew il-kolla biex wettqu s-sejba.
 
Craig Evans, professur tal-Istudji tat-Testment il-Ġdid, qal lil LiveScience: “Qed niksbu dokumenti qodma mill-ewwel, it-tieni u t-tielet seklu, li ntużaw biex jagħmlu l-maskri tal-mummji.” Żied jgħid li s’issa nstabet ukoll kitba  Griega klassika, fosthom poeżiji ta’ Homer, dokumenti bibliċi u karti ta’ negozju li jmorru lura eluf ta’ snin.

Kelb isalva tarbija mid-deżert

F’aċċident li ma jitwemminx, kelb tat-triq f’Oman, sab u salva tarbija tat-twelid meta ġarrha f’ħalqu mid-deżert sa ġiet salvata min-nies. L-awtoritajiet f’Oman fetħu investigazzjonijiet wara li dan l-aċċident seraq l-attenzjoni tal-pajjiż kollu, bl-Għarab jaqsmu bejniethom l-informazzjoni permezz tal-internet.

L-istorja seħħet f’Kharbika, Oman. Raġel li kien qed isuq rota lemaħ kelb mitlub miexi fit-triq b’xi ħaġa f’ħalqu. Imbagħad lemaħ qtar tad-demm fit-triq u għalhekk mar qrib tal-kelb biex jarah mill-qrib. Ma setax jemmen lil għajnejh. Il-kelb kellu tarbija tat-twelid, li ma kinitx ilha mwielda aktar minn ftit sigħat u kienet għadha bil-kurdun imwaħħal.altIr-raġel ħaseb li l-kelb kien se jiekol lit-tarbija, u li seta’ jagħmel għalih, iżda hekk kif inġemgħu aktar nies, il-kelb deher jitlaq lit-tarbija minn ħalqu. In-nies skantaw bir-reazzjoni tal-kelb, l-aktar għax kien kelb mitluq! Huma qalu li l-ħarsa f’għajnejn l-annimal kellha elf tifsira…. “Għinuh” jew “x’dinja krudila.”

Jidher li l-kelb kien qed iqarreb lejn sptar (jew jipprova jsib wieħed) biex iwassal lit-tarbija fis-sala tal-emerġenza. It-tobba baqgħu perplessi għax ma emmnux lil għajnejhom, peress li t-tarbija ma kinitx feruta u min jaf il-kelb kemm kien ilu jżommha f’ħalqu.
Mirakolożament it-tarbija ġiet salvata!

Waqt li l-awtoritajiet fetħu investigazzjoni,biex jaraw x’wassal għal dan l-abbandun, il-pulizija ċċekkjaw l-isptarijiet kollha għax ħasbu li l-kelb seta’ seraq lit-tarbija minn xi wieħed mill-isptarijiet, iżda l-ommijiet kollha kellhom it-trabit tagħhom. Ebda tarbija ma kienet nieqsa.

Madankollu, xhieda fl-ispatrijiet qalu lill-pulizija li aktar kmieni, tifla marret fl-emerġenza u ma riditx lit-tabib jinvistaha, kemm-il darba kien se jagħmel xi referenza għat-twelid. Għalhekk ħarbet. 

Il-Pulizija hi tal-fehma li din it-tifla taf tkun omm it-tarbija. Wellditha u ħallietha xi mkien fejn in-nies ma setgħux isibuha, iżda l-kelb sabha u kien jaf fejn għandu jmur biex isalvaha!

U minn dan kollu jirriżulta wkoll li anki fl-aħrax tad-deset, il-klieb jistgħu jitqiesu bħala anġli neżlin mis-sema.

Kollezzjoni fl-għar ta’ Aladin

Teżor enormi ta’ karozzi klassiċi, li jiswew madwar €27,390,400, inkiseb min-neguzjant f’wieħed mill-akbar negozji privati li qatt sar fl-istorja Britannika.
 
John Collins xtara din il-kollezzjoni impressiva ta’ 27 karozza li jinkludu mudelli bħal Ferrari, Mercedes, Porsche u Lamborghini.alt
 
Fosthom hemm ukoll Aston Martin One-77 u Ferrari 288GTO, li bħalissa huma fost l-aktar karozzi klassiċi apprezzati għall-ħeffa tagħhom.
 
Il-maġġoranza tal-karozzi qajla ntużaw, tant li Lamborghini LP500S tal-1982 għamlet biss 500 mil.
 
Il-kollezzjoni kienet moħbija f’maħżen barra Londra, u kif sar jaf biha, is-Sur Collins ħaffef biex jinneguzjaha.
 
B’kollox kiseb erba’ Aston Martins, 11-il Ferrari, Jaguar, erba’ Lamborghini, ħames Mercedes u żewġ Porsche.
 
Numru mill-Ferraris jiswew aktar minn €1.4miljun, waqt li Jaguar E-Type tal-1965, għad għandha biss fuq l-arloġġ, 2,605 mili.
 
Is-Sur Collins li għandu negozju tal-karozzi f’Berkshire qal li s-sid kien bena l-kollezzjoni tiegħu f’dawn l-aħħar 20 sena. F’salt wieħed iddeċieda li jbigħ kollox f’daqqa. Ikkuntattjawh u qatagħha li jixtrihom.
 
Jirrakkonta li meta mar jara u fetħulu l-maħżen skanta qatigħ għax immaġina li qiegħed fl-għar ta’ Aladdin. Il-karozzi kollha kienu speċjali.
 
F’ġimgħa mindu xtrahom, kien ġa biegħ għaxra. Mill-karozzi speċjali li fadallu, għadu Aston Martin DB5, bħall-mudell misjuq minn James Bond u Lamborghini Miura, il-vettura meqjusa minn bosta bħala s-supercar oriġinali Taljana.
1 2 3 15