L-Ghasafar li jbejtu fl-ambjent naturali tal-gzejjer Maltin (PB)

978-000-0-44-32-7
Paperback

In stock

Description


Ghalkemm zghar il-gzejjer Maltin huma sinjuri fil-bijodiversita taghom – ir-rabta ta’ l-ambjenti naturali ma’ l-ispeci tal-flora u tal-fwna li jghixu fihom. Fost dawn l-ispecci nsibu l-ghasafar. Uhud minn dawn l-ghasafar illum ibejtu fil-gzejjer Maltin. Minhabba mumru ta’ ragunijiet, kemm naturali kemm le, hemm speci ta’ ghasafar ohra li llum m’ghadhomx ibejtu, kif ukoll hemm speci ta’ ghasafar li jistghu jbejtu izda dan ma jaghmluhx. Biex kulhadd ikun jista’ jgawdi dan ilwirt naturali u internazzjonali b’mod xieraq u dehen, ikun ghaqli li jitfassal pjan ta’ azzjoni. Ma ghandniex xi nghidu li dan ghandu jkun minsug fuq dawk il-principji kollha li huma mhaddna fil-ftehimiet internazzjonali u li llum iservu ta’ qafas biex fuqhom jitfassal kull forma ta’ azzjoni ghall-harsien tal-bijodiversita. Dan il-ktieb, filwaqt li jaghti harsa hafifa lejn l-amjenti naturali tal-gzejjer Maltin u l-ghasafar li jbejtu, li kienu, jew li jistghu jbejtu fi handhom, huwa mahsub biex jghin u jwitti t-triq ghal aktar djalogu bil-ghan li dan iwassal biex l-ghasafar ikunu jistghu jigu aktar mifhuma, aktar apprezzati u hekk kulhadd ikun jista’ jaqsam dawn il-gzejjer maghhom filwaqt li ngawdu dak li ahna gejna fdati biex niehdu hsieb.

Additional information

Weight 1252.0000 g
Dimensions 24.0 x 17.5 cm
Publisher
Pages 449
ISBN 978-000-0-44-32-7
Cover
Year of publication
Author ,

Product categories and tags

SKU: 9789990944327 Categories: